Etter soknerådsvalget 2023 ble resultatet slik:


Leder: Emma Kristine Leesland
Nestleder: Kari Undeland Heisel
Øyvind Kjetsaa 
Bianka Hiis Uleberg 
Kristin Erstad
Øyvind Haugen

Sokneprest: Hilde Merete Nordhagen
Kommunal representant: Lars Reidar Vasland 
(Egil Kjebekk - vara)

Varamedlemmer nytt råd:
Elin Solheim 
Joyce Rustila Moseid 
Vigdis Margreth Håvorstad
Lars Reidar Vasland

 

f.v: Kristin Erstad, Sokneprest Hilde Nordhagen, Bianka Hiis Uleberg, Joyce Rustila Moseid (foran),
leder Emma Kristine Leesland, Øyvind Kjetsaa, Øyvind Haugen, nestleder Kari Undeland Heisel,
Lars Reidar Vasland.

 

Soknerådet:
Soknerådet forvalter alle midlene som kirken disponerer. Hovedinntekskilden er kommunalt tilskudd. 
Kommunale tilskudd brukes hovedsaklig til drift av kirker og kirkegårder, og til kirkelige handlinger. 
Offer, gaver, givertjenester og dugnad finansierer menighetsarbeidet.

Kirken i Evje og Hornnes driver et variert og aktivt menighetsarbeid,
og soknerådet er ansvarlig for at dette arbeidet har de ressurser som trengs.
Soknerådet bestemmer profilen på menighetsarbeidet, og avgjør hva slags arbeid som skal prioriteres. 
Soknerådet forvalter ca. 4 millioner kroner, og 4 årsverk.

 

Daglig leder har ansvar for å legge fram saker til vedtak.
Gode saksdokumenter er viktige brikker i det å bygge gode og demokratiske beslutninger.
Det er gjennom saksdokumentene daglig leder skal fremme sitt syn.
Saken skal være tilstrekkelig opplyst og det legges fram et forslag til vedtak som
daglig leder anbefaler rådet å beslutte.

 

Arbeidsutvalget (AU):
Lederene for soknerådet, pluss sokneprest, utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget forbereder sakene for soknerådet. Kirkevergen er sekretær for utvalget.

 

Fra 2012 har det vært et samlet sokneråd i Evje og Hornnes. Før dette hadde vi to sokneråd (Evje, Hornnes) og et fellesråd. Vi har nå et felles sokneråd/fellesråd som tar seg av administrative saker, de kommunale midlene og menighetsarbeidet i hele kommunen.